Bùi Tiến Dũng làm nản lòng Phan Văn Đức, Thanh Hóa hạ SLNA